Gebruiksvoorwaarden

Deze website is gecreƫerd en wordt beheerd door de NOAB.

1. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren NOAB of derden toe.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van NOAB de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

2. Niet-toegestaan gebruik van de website

Door deze website te bezoeken verbindt U er zich toe:

  • De informatie niet op een onwettige manier te gebruiken;
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiĆ«nt wordt gemaakt;
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van enige computervirussen of cookies, of voor transmissie of posting van onwettig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon ofrechtspersoon zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan NOAB te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
  • Bij miskenning door U van de intellectuele en andere rechten van NOAB of derden, verbindt u zich ertoe NOAB of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van NOAB of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

3. Persoonsgegevens

NOAB verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker NOAB toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van NOAB met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, consumentenbeheer, ledenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post.

De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met NOAB contractueel verbonden derden.

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens.

U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot het secretariaat van NOAB.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door NOAB worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer NOAB elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen diensten.

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens.

U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot het secretariaat.

Tijdens een bezoek aan de site worden door de NOAB geen tracking cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst.

4. Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (“Informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.

NOAB staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de Informatie. De Informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. NOAB is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

NOAB behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de Informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

5. Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. NOAB heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door NOAB houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

6. Links naar de NOAB site

Het aanleggen van hyperlinks naar de website DIApositief.brussels is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOAB Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.