PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring in het kader van sociale projecten en acties

(versie 19/07/2022)

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Alle persoonsgegevens die wij van u ontvangen in het kader van sociale projecten en acties als (potentieel) steuntrekkende, (potentiële) sponsor of websitebezoeker worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”), evenals deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS.
 2. DOELEINDEN
 3. BEVEILIGING
 4. RECHTEN
 5. UPDATES

1.     IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit:

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (“NOAB”)
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
België

Ondernemingsnummer 0248.012.469

NOAB slaat eveneens op haar organen, i.e. haar Stafhouder en Raad van de Orde.

In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact met ons opnemen:

2.     DOELEINDEN

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Kandidatuur DIApositief programma;
 • Deelname DIApositief programma;
 • Sponsoring;
 • Optimalisatie website; en
 • Geschillenbeheer.

Hieronder kan u per doeleinde terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen.

Kandidatuur DIApositief programma

Als kandidaat van het DIApositief programma verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), persoonlijke kenmerken (geboortedatum, taal), informatie over de samenstelling van het gezin, informatie over uw opleiding en vorming (school, graad, rapport, klastitularis, essay), beeldopnames en enige andere informatie die u ons meedeelt in het kader van uw kandidatuur aan het DIApositief programma.

We verwerken deze persoonsgegevens met het oog op het organiseren van het DIApositief programma. Dit omvat onder meer de inschrijvingen voor het programma, een persoonlijk gesprek, het volgen van het introductieprogramma, de evaluatie van het essay, de communicatie via de website, etc. De afbeeldingen genomen tijdens het DIApositief programma laten ons toe om over het programma te communiceren via onze website en sociale media.


De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het sluiten van een overeenkomst met u (art. 6, §1, (b) GDPR) en – voor zover de verwerking verder gaat dan strikt noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van deze overeenkomst – het gerechtvaardigd belang om het DIApositief programma te organiseren (art. 6, §1, (f) GDPR). Voor de afbeeldingen is de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd op uw toestemming (art. 6, §1, (a) GDPR).

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u het inschrijvingsformulier invult op onze website en gedurende uw kandidatuur aan het DIApositief programma.

Voor doeleinden van het DIApositief programma houden wij uw persoonsgegevens bij tot 1 jaar na de beslissing omtrent uw kandidatuur aan het DIApositief programma.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van het DIApositief programma (website ontwikkelaar en communicatiebureau, medewerkers van het DIApositief programma). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers).

Deelname DIApositief programma

Als steuntrekkende van het DIApositief programma verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer), financiële gegevens (bankrekeningnummer, facturen, abonnementen), persoonlijke kenmerken (geboortedatum, taal), informatie over de samenstelling van het gezin, informatie over uw opleiding en vorming (universiteit, behaalde resultaten, graad), beeldopnames en enige andere informatie die u ons meedeelt gedurende het DIApositief programma.

We verwerken deze persoonsgegevens met het oog op het organiseren van het DIApositief programma. Dit omvat onder meer het bepalen van het bedrag van de studiebeurs, de uitkering van de studiebeurs, de administratie en opvolging tijdens de studie, etc. De afbeeldingen genomen tijdens het DIApositief programma laten ons toe om over het programma te communiceren via onze website en sociale media.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met u (art. 6, §1, (b) GDPR) en – voor zover de verwerking verder gaat dan strikt noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van deze overeenkomst – het gerechtvaardigd belang om het DIApositief programma te organiseren (art. 6, §1, (f) GDPR). Voor de afbeeldingen is de rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens gebaseerd op uw toestemming (art. 6, §1, (a) GDPR).

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u gedurende het DIApositief programma.

Voor doeleinden van het DIApositief programma houden wij uw persoonsgegevens bij tot 1 jaar na het afsluiten van uw deelname aan het DIApositief programma.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van het DIApositief programma (website ontwikkelaar en communicatiebureau, medewerkers van het DIApositief programma). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers).

Sponsoring

Als sponsor verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres), financiële gegevens (bankrekeningnummer, wijze van betaling, bedrag van sponsoring), informatie over uw lidmaatschap bij NOAB of andere balie en informatie over uw beroep en betrekking (kantoor, functie).

Deze gegevens laten ons toe om sponsoractiviteiten te organiseren bijvoorbeeld in het kader van het DIApositief programma, zoals onder meer de contactopname met (potentiële) sponsors, administratie en boekhouding met sponsors, etc.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op het sluiten of uitvoeren van de sponsorovereenkomst (art. 6, §1, (b) GDPR) en voor zover de verwerking verdergaat dan strikt noodzakelijk voor de naleving van deze wettelijke verplichting – op het gerechtvaardigd belang om onze sponsoring te organiseren (art. 6, §1, (f) GDPR).

Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van u in het kader van de sponsoring wanneer u zich voor de eerste keer aanbiedt heeft als sponsor.

Voor de sponsoring worden deze persoonsgegevens bijgehouden tot 10 jaar nadat de sponsoring beëindigd wordt.

Wij delen deze persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen met wie wij samenwerken in het kader van sponsoring (banken en verzekeringsmaatschappijen, externe bedrijfsrevisor, mailplatform, aanbieder boekhoudplatform, website ontwikkelaar en communicatiebureau). Daarnaast hebben derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens eveneens toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers).

Optimalisatie van de website

Als websitebezoeker met het oog op het optimaliseren van onze DIApositief website verwerken wij mogelijk uw elektronische identificatiegegevens (IP adres en cookies).

Deze gegevens laten ons toe om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden.

De rechtsgrond voor het plaatsen van technisch essentiële en functionele cookies (bijvoorbeeld om de website correct te laten functioneren of een door u gevraagde dienst te leveren) is het gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website aan te bieden (art. 6, §1, (f) GDPR). Analytische, advertentie en sociale media cookies (bijvoorbeeld om de prestaties van de website te verbeteren via analytische cookies) worden enkel geplaatst indien u toegestemd heeft met het plaatsen van dergelijke cookies via de website (art. 6, §1, (a) GDPR) (voor meer informatie, zie de Cookieverklaring).

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens steeds rechtstreeks van u.

De bewaartermijn verschilt per cookie en u kunt op elk moment uw cookievoorkeuren wijzigen (voor meer informatie, zie de Cookieverklaring).

Derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens hebben toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers). Daarnaast hebben providers van derde-partij cookies mogelijks ook toegang tot uw persoonsgegevens.

Geschillenbeheer

Met het oog op het beheer van eventuele geschillen, verwerken wij mogelijk uw persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, e-mailadres) en enige andere gegevens die relevant zijn voor het beheer van een (mogelijk) geschil.

Deze gegevens laten ons toe om onze legitieme belangen te verdedigen in alle vormen van geschillenbeslechting en de administratie daarvan te verzorgen.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze (contractuele en buitencontractuele, wettelijke en andere) rechten te vrijwaren (artikel 6, §1, (f) GDPR).

We verkrijgen deze persoonsgegevens hetzij rechtstreeks van u hetzij onrechtstreeks van derde partijen.

Voor doeleinden van geschillenbeheer houden wij uw persoonsgegevens bij tot 5 jaar na het verstrijken van de laatste termijn tot hogere voorziening (langer indien noodzakelijk, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen).

Wij delen deze persoonsgegevens alleen met derde partijen met wie wij in het kader van het geschillenbeheer samenwerken (externe juridische adviseurs) en met andere partijen indien nodig (overheden gerecht en politiediensten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, bank- en verzekeringsinstellingen en ons accountantskantoor). Daarnaast hebben ook derde partijen met wie wij samenwerken voor de opslag en het beheer van onze gegevens toegang tot deze persoonsgegevens (IT providers).

3.     BEVEILIGING

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang.

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij samenwerken en geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte zonder de garantie dat uw gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten.

4.     RECHTEN

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • een verzoek om toegang tot of rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens;
 • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het intrekken van uw toestemming;
 • een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens; en
 • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan ons hiervoor steeds contacteren:

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

Voor die doeleinden waarvoor de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens het gerechtvaardigd belang is, kan u te allen tijde uw recht van bezwaar uitoefenen, met vermelding van de redenen die op uw specifieke situatie betrekking hebben. NOAB zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij van oordeel is dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden die u aanvoert.

Voor identificatiedoeleinden kunnen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart vragen.

5.     UPDATES

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Via de DIApositief website van NOAB heeft u steeds toegang tot de meest actuele versie.