Reglement Deelname

 1. Deelnemers moeten ofwel leerling zijn in het laatste jaar van het secundair onderwijs ofwel voornemens zijn om het eerstvolgende academiejaar de studie voor bachelor in de rechten aan te vatten in een Nederlandstalige universitaire instelling met vestiging in het Brussels Gewest of in Vlaams-Brabant en mogen niet ouder zijn dan 21 jaar. Voorkeur wordt gegeven aan leerlingen die ingeschreven zijn in scholen in of wonen in Brussel-Halle-Vilvoorde.
 2. Deelnemers moeten zich engageren om het hele programma te volgen van in principe vier maal drie uur, op nog te bepalen data. Dit programma kan volgens de noden van de dienst aangepast worden.
 3. Kandidaten moeten hun kandidatuur voor deelname inzenden, bij voorkeur door gebruik te maken van het elektronische inschrijvingsformulier. De kandidatuur moet aangeven in welke school de kandidaat is ingeschreven en een kort CV bevatten, met opgave van de recente studieresultaten en de motivatie van de kandidaat. De kandidatuur moet tevens een verklaring op eer inhouden dat de kandidaat hetzij zelf in een land buiten de EU geboren is, hetzij minstens één ouder heeft die in een land buiten de EU geboren is (met opgave van de betreffende geboorteplaats), alsook een korte beschrijving van de gezinssituatie. Voor de inschrijving wordt een elektronische vragenlijst ter beschikking gesteld.
 4. Maximaal 20 kandidaten worden toegelaten tot het programma. De deelname is individueel en niet overdraagbaar.
 5. De directeur of directrice van het programma en de stafhouder van de Orde kunnen te allen tijde, zonder daarvoor een reden te moeten opgeven, kandidaten weigeren, schorsen of uitsluiten, bijvoorbeeld omdat een kandidaat zonder verantwoording afwezig is op één of meer activiteiten, of omdat een kandidaat zich onbehoorlijk gedraagt, of om enige andere ernstige reden. Uitsluiting of schorsing is definitief en kan niet aangevochten worden.
 6. Het programma verloopt in de Nederlandse taal.
 7. Bij het einde van het programma verbinden de kandidaten zich ertoe om deel te nemen aan een schrijfwedstrijd. Deze bestaat erin dat de kandidaten, op een te bepalen datum, een essay schrijven van maximaal vier pagina’s A4 over een thema dat verband houdt met de rechtstaat en de diversiteit in de maatschappij.
 8. De essays worden beoordeeld door een jury die bestaat uit de stafhouder van de Orde, de directeur of directrice van het programma, de vertegenwoordiger van de stagiairs, de voorzitter van het Vlaams Pleitgenootschap en een huidig of voormalig lid van de raad van de Orde. De stafhouder mag op elk ogenblik de samenstelling van de jury wijzigen volgens de noden van de dienst.
 9. De jury zal minstens één laureaat aanwijzen, alsook het bedrag bepalen van de toegekende studiebeurs of studiebeurzen. De jury bepaalt jaarlijks het bedrag van het forfait voor aankoop van studieboeken en computer of laptop, zoals bedoeld in artikel 13. Bij de aanwijzing houdt de jury rekening met de kwaliteit van het essay, de door de kandidaat opgegeven motivatie en de achtergrond van de kandidaat.
 10. Beslissingen van de jury zijn finaal en kunnen niet aangevochten worden.
 11. De beslissing wordt aangekondigd tijdens een uitreikingsceremonie; de laurea(a)t(en) zal/zullen uitgenodigd worden om hun studiebeurs bij die gelegenheid in ontvangst te nemen.
 12. De studiebeurs zal uitgekeerd worden aan de als eerste gerangschikte laureaat onder de voorwaarden die de stafhouder en de directeur of directrice van het programma bepalen. De tweede en derde gerangschikte laureaat ontvangen een forfaitaire tussenkomst in de betaling van het inschrijvingsgeld voor de richting bachelor in de rechten voor zover zij zich voor die richting inschrijven. Elke beursstudent zal jaarlijks uitgenodigd worden voor een gesprek over de ontwikkeling van de rechtenstudie, dan wel gevraagd worden om een kort verslag te schrijven over het verloop ervan.
 13. De studiebeurs bestaat in principe minimaal uit het inschrijvingsgeld, een laptop en een forfait voor de aankoop van studieboeken, de kost van een abonnement openbaar vervoer van en naar de universiteit en, afhankelijk van de fondsenwerving van de beurs, een mogelijk bijkomend bedrag voor een tegemoetkoming in het levensonderhoud, gespreid over vijf jaar (de duur van de rechtenstudie zonder vertraging). Om gegronde redenen kan de spreiding over een langere duur toegestaan worden. De uitkering van de beurs gebeurt in de regel in schijven van minstens 150 € op voorlegging van verantwoordingsstukken.
 14. De studiebeurs is een eenzijdige en discretionaire vrijgevigheid vanwege de Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel. De laurea(a)t(en) kan/kunnen aan het winnen van de beurs geen afdwingbare subjectieve rechten ontlenen.
 15. Niet-naleving van de voorwaarden kan leiden tot onmiddellijke of voorwaardelijke intrekking of schorsing van de beurs, zonder dat daartegen enige verhaalsmogelijkheid openstaat.
 16. Laureaten staan toe, indien zij meerderjarig zijn, dat hun naam vermeld wordt in pers- of andere mededelingen van de Orde, alsook op de website van de Orde of van het programma DIApositief.
  De kandidaten en laureaten mogen, mits schriftelijke toelating door de stafhouder en de directeur of directrice van het programma, melding maken in hun cv en op sociale media van DIApositief en hun deelname aan het programma. De toelating kan op elk ogenblik worden ingetrokken.
 17. De stafhouder mag te allen tijde dit reglement aanvullen of aanpassen.
 18. Deelneming aan het programma houdt onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming in met dit reglement.

DIAPOSITIEF
VOOR EEN KLEURRIJKE ADVOCATUUR